Extra kårstämma den 8 maj

Härmed kallas alla medlemmar i Scoutkåren Finn till en extra kårstämma onsdagen den 8 maj
2019 klockan 18:30 på Finnsalarna, Krafts torg 12A, i Lund.

Fullständig kallelse i PDF-format

Dagordning

 1. Kårstämman öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av sekreterare
 4. Justering av röstlängden
 5. Val av två protokolljusterare
 6. Val av två rösträknare
 7. Godkännande av dagordning
 8. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 9. Behandling av propositioner
  1. Proposition: Nytt tak på Finngården
 10. Kårstämman avslutas

Anmälan

Anmäl dig här, så blir det lättare för styrelsen att köpa in lagom mycket fika.

Proposition: Nytt tak på Finngården

Taket på Finngården är gammalt och behöver bytas inom kort, i synnerhet på den äldsta delen av
eternit. Att byta hela taket är en investering för framtiden som håller i åtskilliga decennier.
Totalkostnaden för detta är enligt offert 531 000 kronor. Styrelsen vill finansiera delar av detta
med ett lån på 400 000 kronor. För lånet krävs en pantsättning av Finngården som säkerhet, och
vi måste därför ta ut ett nytt pantbrev.

Styrelsen föreslår:

att​​ stämman uppdrar åt styrelsen att byta taket på Finngården.
att​​ stämman godkänner uttagande av ett nytt pantbrev om högst 400 000 kronor på kårens fastighet Långstorp 1:13 i Höör.

Det exakta beloppet är i skrivande stund inte fastställt, men kommer meddelas på stämman.